सम्पर्क

अली मियाँ लोकवाङ्मय प्रतिष्ठान
पोखरा १३, मियाँपाटन
कास्की, नेपाल
इमेल : alimiyaorg@gmail.com

अनलाइन सम्पादक : फडिन्द्र अकिञ्चन
Email : akinchannews@gmail.com, Facebook