यो वनमा छैन कि चरी स्वर : हरिदेवी कोइराला, पुरुषोत्तम न्यौपाने