आकाशमा बादलु डम्मै छ … स्वर : हरिदेवी कोइराला, प्रेमराजा महत